کیف مدارک و پاسپورتی تبلیغاتی

20190218051541_6859.jpg

کیف پاسپورتی کد L-6859

 • نوع جنس : چرم طبیعی گاوی
 • نوع چاپ : داغکوب، لیزر
 • فضای چاپ :داخل و روی کیف
 • رنگ بندی : مشکی
 • تک قفل 
 • تولیدی
20190218054406_6854.jpg

کیف پاسپورتی کد L-6854

 • نوع جنس : چرم طبیعی گاوی
 • نوع چاپ : داغکوب، لیزر
 • فضای چاپ :داخل و روی کیف
 • رنگ بندی : مشکی عسلی
 • تک قفل 
 • تولیدی
20190218054659_6897.jpg

کیف پاسپورتی گردنی L-6897

 • نوع جنس : چرم طبیعی گاوی
 • نوع چاپ : داغکوب، لیزر
 • فضای چاپ :داخل و روی کیف
 • رنگ بندی : قهوه ای، مشکی، عسلی
 • داخل اشبالت، همراه با بند گردنی
 • تولیدی
20190218054547_6779.jpg

کیف پاسپورتی گردنی L-6779

 • نوع جنس : چرم طبیعی گاوی
 • نوع چاپ : داغکوب، لیزر
 • فضای چاپ :داخل و روی کیف
 • رنگ بندی : قهوه ای، مشکی، عسلی
 • داخل اشبالت، همراه با بند گردنی
 • تولیدی
20190218055108_6876.jpg

کیف پاسپورتی چرم مصنوعی L-6876

 • نوع جنس : چرم مصنوعی
 • نوع چاپ : داغکوب، لیزر
 • فضای چاپ :داخل و روی کیف
 • رنگ بندی : قهوه ای، مشکی، عسلی
 • داخل اشبالت، همراه با بند دستی
 • تولیدی
20190218054516_6758.jpg

کیف پاسپورتی چرم مصنوعی L-6758

 • نوع جنس : چرم مصنوعی
 • نوع چاپ : داغکوب، لیزر
 • فضای چاپ :داخل و روی کیف
 • رنگ بندی : قهوه ای، مشکی، عسلی
 • داخل اشبالت، همراه با بند دستی
 • تولیدی
20190218054750_6777.jpg

کیف پاسپورتی اسپرت L-6777

 • نوع جنس : چرم طبیعی گاوی
 • نوع چاپ : داغکوب، لیزر
 • فضای چاپ :داخل و روی کیف
 • رنگ بندی : قهوه ای، مشکی، سرمه ای
 • داخل اشبالت، همراه با بند دستی
 • تولیدی

کیف پول چرم طبیعی تبلیغاتی

20190703135037_6874.jpg

کیف پول چرم طبیعی L-6874

 • نوع جنس : چرم طبیعی گاوی
 • نوع چاپ : داغکوب، لیزر
 • فضای چاپ :داخل و روی کیف
 • رنگ بندی : قهوه ای، مشکی،زرشکی 
 • تولیدی
20190703135344_6791.jpg

کیف پول پالتویی بلند L-6791A

 • نوع جنس : چرم طبیعی گاوی
 • نوع چاپ : داغکوب، لیزر
 • فضای چاپ :داخل و روی کیف
 • رنگ بندی : قهوه ای، مشکی، عسلی
 • تولیدی
20190218065850_6757.jpg

کیف پول جیبی چرم طبیعی L-6757

 • نوع جنس : چرم طبیعی گاوی
 • نوع چاپ : داغکوب، لیزر
 • فضای چاپ :داخل و روی کیف
 • رنگ بندی : قهوه ای، مشکی، عسلی
 • سه لتی ، دارای جعبه مخصوص
 • تولیدی
20190218065943_6795.jpg

کیف پول جیبی چرم طبیعی L-6795

 • نوع جنس : چرم طبیعی گاوی
 • نوع چاپ : داغکوب، لیزر
 • فضای چاپ :داخل و روی کیف
 • رنگ بندی : قهوه ای، مشکی، عسلی
 • سه لتی ، دارای جعبه مخصوص 
 • تولیدی
20190218070032_6811.jpg

کیف پول جیبی چرم طبیعی L-6811

 • نوع جنس : چرم طبیعی گاوی
 • نوع چاپ : داغکوب، لیزر
 • فضای چاپ :داخل و روی کیف
 • رنگ بندی : قهوه ای، مشکی، عسلی
 • دو لتی ، دارای جاکارتی داخل کیف
 • تولیدی
20190218070113_6792.jpg

کیف پول جیبی چرم طبیعی L-6792

 • نوع جنس : چرم طبیعی گاوی
 • نوع چاپ : داغکوب، لیزر
 • فضای چاپ :داخل و روی کیف
 • رنگ بندی : قهوه ای، مشکی، عسلی
 • دو لتی ، دارای جعبه مخصوص 
 • تولیدی
20190218070146_6736.jpg

کیف پول زنانه چرم طبیعی L-6736

 • نوع جنس : چرم طبیعی گاوی
 • نوع چاپ : داغکوب، لیزر
 • فضای چاپ :داخل و روی کیف
 • رنگ بندی : قهوه ای، مشکی،زرشکی 
 • آکاردئونی ، دارای جعبه مخصوص 
 • تولیدی
20190218070212_6884.jpg

کیف پول چرم طبیعی L-6884

 • نوع جنس : چرم طبیعی گاوی
 • نوع چاپ : داغکوب، لیزر
 • فضای چاپ :داخل و روی کیف
 • رنگ بندی : قهوه ای، مشکی،زرشکی 
 • سه لتی ، دارای جای سیم کارت
 • تولیدی
20190218070255_6812.jpg

کیف پول جیبی چرم طبیعی L-6812

 • نوع جنس : چرم طبیعی گاوی
 • نوع چاپ : داغکوب، لیزر
 • فضای چاپ :داخل و روی کیف
 • رنگ بندی : قهوه ای، مشکی،زرشکی 
 • تولیدی
20190703134001_6775.jpg

کیف پول چرم طبیعی L-6775

 • نوع جنس : چرم طبیعی گاوی
 • نوع چاپ : داغکوب، لیزر
 • فضای چاپ :داخل و روی کیف
 • رنگ بندی : قهوه ای، مشکی، زرشکی 
 • تولیدی
20190702143537_6739.jpg

کیف دسته چک چرم طبیعی L-6739

 • نوع جنس : چرم طبیعی گاوی
 • نوع چاپ : داغکوب، لیزر
 • فضای چاپ :داخل و روی کیف
 • رنگ بندی : قهوه ای، مشکی،زرشکی 
 • تولیدی

ست های چرمی تبلیغاتی

20190218071804_6731-A.jpg

ست سه تکه چرم طبیعی L-6731A

 • نوع جنس : چرم طبیعی گاوی
 • نوع چاپ : داغکوب، لیزر
 • فضای چاپ :داخل کیف و جاکلیدی
 • رنگ بندی : قهوه ای، مشکی ، عسلی 
 • کیف پول ، جا کلیدی ، کمربند
 • تولیدی
20190218071839_6731-D.jpg

ست سه تکه چرم طبیعی L-6731D

 • نوع جنس : چرم طبیعی گاوی
 • نوع چاپ : داغکوب، لیزر
 • فضای چاپ :داخل کیف و جاکلیدی
 • رنگ بندی : قهوه ای، مشکی ، عسلی 
 • کیف پول ، جا کلیدی ، کمربند
 • تولیدی
20190218071907_6778.jpg

ست دو تکه چرم طبیعی L-6778

 • نوع جنس : چرم طبیعی گاوی
 • نوع چاپ : داغکوب، لیزر
 • فضای چاپ :داخل کیف و جاکلیدی
 • رنگ بندی : قهوه ای، مشکی ، عسلی 
 • کیف پول جیبی ، جا کلیدی 
 • تولیدی
20190218071935_6834.jpg

ست دو تکه چرم طبیعی L-6834

 • نوع جنس : چرم طبیعی گاوی
 • نوع چاپ : داغکوب، لیزر
 • فضای چاپ :داخل کیف و جاکلیدی
 • رنگ بندی : قهوه ای، مشکی ، عسلی 
 • کیف پول پالتویی ، جا کلیدی
 • تولیدی
20190703135807_6783-A.jpg

ست دو تکه چرم طبیعی L-6783-A

 • نوع جنس : چرم طبیعی گاوی
 • نوع چاپ : داغکوب، لیزر
 • فضای چاپ :داخل کیف و جاکلیدی
 • رنگ بندی : قهوه ای، مشکی ، عسلی 
 • کیف پول ، جا کلیدی 
 • تولیدی