ساعت های چوبی تبلیغاتی ایرانی

20190218080531_2034-ساعت-رومیزی-مدیریتی.jpg

ساعت رومیزی چوبی D-2034

 • نوع جنس : چوب
 • نوع چاپ : تامپو، لیزر
 • فضای چاپ : پایین ساعت
 • تولید داخلی
20190218083909_2035-ساعت-رومیزی-مدیریتی-تبلیغاتی.jpg

ساعت رومیزی چوبی D-2035

 • نوع جنس : چوب
 • نوع چاپ : تامپو، لیزر
 • فضای چاپ : پایین ساعت
 • تولید داخلی
20190218084002_2046-B-ساعت-رومیزی-چوبی-تبلیغاتی.jpg

ساعت رومیزی چوبی D-2046

 • نوع جنس : چوب
 • نوع چاپ : تامپو، لیزر
 • فضای چاپ : روی قسمت جاکارتی
 • دارای جاکارتی و جا قلمی
 • تولید داخلی
20190219070633_0022 ساعت و تقویم رومیزی تبلیغاتی.jpg

ساعت رومیزی چرمی با تقویم کد 022

20190218074622_2087-ساعت-رومیزی-تبلیغاتی.jpg

ساعت رومیزی چوبی D-2087

 • نوع جنس : چوب
 • نوع چاپ : تامپو، لیزر
 • فضای چاپ : پایین ساعت
 • تولید داخلی
20190218074458_2042 ساغت رومیزی چوبی تبلیغاتی.jpg

ساعت رومیزی چوبی D-2042

 • نوع جنس : چوب
 • نوع چاپ : تامپو، لیزر
 • فضای چاپ : پایین ساعت
 • تولید داخلی
20190824140306_2090-ساعت-رومیزی-چوبی-تبلیغاتی.jpg

ساعت رومیزی چوبی D-2090

 • نوع جنس : چوب
 • نوع چاپ : تامپو، لیزر
 • فضای چاپ : روی قسمت جاکارتی
 • دارای جاکارتی و جا قلمی
 • تولید داخلی
20190218074903_2088-ساعت-رومیزی-تبلیغاتی.jpg

ساعت رومیزی چوبی D-2088

 • نوع جنس : چوب
 • نوع چاپ : تامپو، لیزر
 • فضای چاپ : پایین ساعت
 • دارای یادداشت و جاقلمی
 • تولید داخلی
20190218075034_2085-ساعت-رومیزی-چوبی.jpg

ساعت رومیزی چوبی D-2085

 • نوع جنس : چوب
 • نوع چاپ : تامپو، لیزر
 • فضای چاپ : روی قسمت جاقلمی
 • همراه با جاقلمی
 • تولید داخلی
20190218074929_2044-ساعت-رومیزی-چوبی.jpg

ساعت رومیزی چوبی D-2044

 • نوع جنس : چوب
 • نوع چاپ : تامپو، لیزر
 • فضای چاپ : پایین ساعت
 • دارای یادداشت و جاقلمی
 • تولید داخلی
20190218075242_2040-ساعت-رومیزی-چوبی.jpg

ساعت رومیزی چوبی D-2040

 • نوع جنس : چوب
 • نوع چاپ : تامپو، لیزر
 • فضای چاپ : روی قسمت جاکارتی
 • دارای جاکارتی و جاقلمی
 • تولید داخلی
20190218075004_2045-ساغت-رومیزی-مدیریتی.jpg

ساعت رومیزی چوبی D-2045

 • نوع جنس : چوب
 • نوع چاپ : تامپو، لیزر
 • فضای چاپ : پایین ساعت
 • دارای یادداشت و جاقلمی
 • تولید داخلی
20190218075319_2086-ساعت-رومیزی-تبلیغاتی.jpg

ساعت رومیزی چوبی D-2086

 • نوع جنس : چوب
 • نوع چاپ : تامپو، لیزر
 • فضای چاپ : روی قسمت جاکارتی
 • دارای جاکارتی -جاقلمی-تقویم -یادداشت
 • تولید داخلی
20190218075207_2041-ساعت-رومیزی-تبلیغاتی.jpg

ساعت رومیزی چوبی D-2041

 • نوع جنس : چوب
 • نوع چاپ : تامپو، لیزر
 • فضای چاپ : سمت راست و چپ 
 • تولید داخلی
20190218075517_2065.jpg

ساعت رومیزی چوبی D-2065

 • نوع جنس : چوب
 • نوع چاپ : تامپو، لیزر
 • فضای چاپ : روی قسمت پایین ساعت 
 • دارای جاکارتی و جاقلمی
 • تولید داخلی

ساعت رومیزی ABS تبلیغاتی ایرانی

20190218075637_2048-ساعت-رومیزی-چرمی-تبلیغاتی.jpg

ساعت رومیزی D-2048

 • نوع جنس : فلزی جعبه چرمی
 • نوع چاپ : تامپو، لیزر
 • فضای چاپ : روی جعبه چرمی
 • تولید داخلی
20190219065540_2033-ساعت-فانتزی.jpg

ساعت رومیزی فانتزی کد C-2033

20190218075807_2081.jpg

ساعت رومیزی C-2081 ABS

 • نوع جنس : ABS
 • نوع چاپ : تامپو
 • فضای چاپ : قسمت پایین ساعت
 • رنگ بندی : طوسی
 • دارای دماسنج  و تقویم شمسی
 • تولید داخلی
20190218075841_2082.jpg

ساعت رومیزی C-2082 ABS

 • نوع جنس : ABS
 • نوع چاپ : تامپو
 • فضای چاپ : قسمت پایین ساعت
 • رنگ بندی : طوسی
 • تولید داخلی
20190218075930_2095-ساعت-رومیزی-تبلیغاتی.jpg

ساعت رومیزی C-2095 ABS

 • نوع جنس : ABS
 • نوع چاپ : تامپو
 • فضای چاپ : قسمت پایین ساعت
 • رنگ بندی : طوسی - سفید
 • تولید داخلی
20190218080114_2104-ساعت-رمیزی-تبلیغاتی.jpg

ساعت رومیزی C-2104 ABS

 • نوع جنس : ABS
 • نوع چاپ : تامپو
 • فضای چاپ : قسمت پایین ساعت
 • رنگ بندی : طوسی - سفید- مشکی
 • تولید داخلی