ساعت دیواری چوبی تبلیغاتی

20180609061031_914ساعت.jpg

ساعت دیواری C-914 MDF

 • نوع جنس: MDF، استیل
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: فضای محدودی از قسمت فلزی
 • رنگ بندی: قهوه ای تیره، قهوه ای روشن
 • تولید داخلی
20180609061201_911ساعت-چوبی-فلزی-دیواری.jpg

ساعت دیواری C-911 MDF

 • نوع جنس: MDF، استیل
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: فضای محدودی از قسمت چوبی
 • رنگ بندی: قهوه ای تیره، قهوه ای روشن
 • تولید داخلی
20180609061323_930ساعت-دیواری-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری C-930 MDF

 • نوع جنس: MDF، استیل
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: فضای محدودی از قسمت فلزی و چوبی
 • رنگ بندی: قهوه ای تیره، قهوه ای روشن
 • نوع بسته بندی: داخل کارتن
20180609061630_906ساعت-فلزی-چوبی.jpg

ساعت دیواری C-906 MDF

 • نوع جنس: MDF، استیل
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: فضای محدودی از قسمت فلزی
 • رنگ بندی: قهوه ای تیره، قهوه ای روشن
 • تولید داخلی
20180609061724_905-Aساعت.jpg

ساعت دیواری C-905 A MDF

 • نوع جنس: MDF، استیل
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: فضای محدودی از قسمت فلزی
 • رنگ بندی: قهوه ای تیره، قهوه ای روشن
 • تولید داخلی
20180609061752_905-Cساعت-دیواری.jpg

ساعت دیواری C-905 C MDF

 • نوع جنس: MDF، استیل
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: فضای محدودی از قسمت فلزی
 • رنگ بندی: قهوه ای تیره، قهوه ای روشن
 • تولید داخلی
20180609061822_931ساعت-چوبی-دیواری.jpg

ساعت دیواری C-931 MDF

 • نوع جنس: MDF
 • نوع چاپ: سیلک ، دیجیتال
 • فضای چاپ: تمامی صفحه ساعت
 • رنگ بندی: قهوه ای تیره، قهوه ای روشن
 • تولید داخلی
20180609061844_907ساعت-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری C-907 MDF

 • نوع جنس: MDF
 • نوع چاپ: سیلک ، دیجیتال
 • فضای چاپ: تمامی صفحه ساعت
 • رنگ بندی: قهوه ای تیره، قهوه ای روشن
 • تولید داخلی
20180609061907_912ساعت-چوبی-فلزی-دیواری-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری C-912 MDF

 • نوع جنس: MDF، استیل
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: فضای محدودی از قسمت فلزی
 • رنگ بندی: قهوه ای تیره، قهوه ای روشن
 • تولید داخلی
20180609061930_913ساعت-دیواری-چوبی.jpg

ساعت دیواری C-913 MDF

 • نوع جنس: MDF، استیل
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: فضای محدودی از قسمت چوبی
 • رنگ بندی: قهوه ای تیره، قهوه ای روشن
 • تولید داخلی
20180609061957_915ساعت-دیواری-چوبی-فلزی-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری C-915 MDF

 • نوع جنس: MDF، استیل
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: فضای محدودی از قسمت فلزی و چوبی
 • رنگ بندی: قهوه ای تیره، قهوه ای روشن
 • تولید داخلی
20180609062022_916ساعت-دیواری-چوبی-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری C-916 MDF

 • نوع جنس: MDF، استیل
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: فضای محدودی از قسمت فلزی
 • رنگ بندی: قهوه ای تیره، قهوه ای روشن
 • تولید داخلی
20180609062053_910ساعت-دیواری.jpg

ساعت دیواری C-910 MDF

 • نوع جنس: MDF
 • نوع چاپ: سیلک ، دیجیتال
 • فضای چاپ: تمامی صفحه ساعت
 • رنگ بندی: قهوه ای تیره، قهوه ای روشن
 • تولید داخلی
20180609060838_934ساعت-دیواری-چوبی.jpg

ساعت دیواری C-934 MDF

 • نوع جنس: MDF
 • نوع چاپ: سیلک ، دیجیتال
 • فضای چاپ: تمامی صفحه ساعت
 • رنگ بندی: قهوه ای تیره، قهوه ای روشن
 • تولید داخلی

ساعت دیواری ABS تبلیغاتی

20180609065207_942ساعت-مربع.jpg

ساعت دیواری C-942 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۶۰*۳۲۷*۳۲۷ mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: تمامی صفحه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • تولید داخلی
20180609070322_943ساعت-مربع-دیواری.jpg

ساعت دیواری C-943 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۶۰*۳۲۷*۳۲۷ mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: تمامی صفحه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • تولید داخلی
20180609070255_944ساعت-دیواری-مربع.jpg

ساعت دیواری C-944 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۶۰*۳۲۷*۳۲۷ mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: تمامی صفحه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • تولید داخلی
20180609070159_705ساعت-دیواری-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری C-705 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۶۰*۳۲۷*۳۲۷ mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: تمامی صفحه ساعت
 • رنگ بندی: سفید،مشکی، سرمه ای
 • تولید داخلی
20180609070129_889ساعت-دیواری-هدیه.jpg

ساعت دیواری C-889 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز:۳۵۵ *۳۵۵ mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: تمامی صفحه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • تولید داخلی
20180609065752_880ساعت-هدیه.jpg

ساعت دیواری C-880 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز:۲۷۰ *۲۹۰ mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: تمامی صفحه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • تولید داخلی
20180609065609_904ساعت.jpg

ساعت دیواری C-904 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز:۲۷۰ *۲۹۰ mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: تمامی صفحه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • تولید داخلی
20180609065416_926ساعت.jpg

ساعت دیواری C-926 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۳۷۰*۳۷۰ mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: تمامی صفحه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • تولید داخلی
20180609070345_917ساعت-abs.jpg

ساعت دیواری C-917 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۴۰*۳۴۰*۳۴۰ mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: تمامی صفحه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • تولید داخلی
20180609070408_701ساعت.jpg

ساعت دیواری C-701 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۲۳۷*۳۳۵ mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: تمامی صفحه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • تولید داخلی
20180609070228_938ساعت-د.وکاره-دیواری.jpg

ساعت دیواری C-938 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز:۳۵۵ *۳۵۵ mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: تمامی صفحه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • همراه با ساعت دیجیتال
 • تولید داخلی
20180609070017_933ساعت-گرد.jpg

ساعت دیواری C-933 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۳۰۵mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: تمامی صفحه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • تولید داخلی
20180609065951_941ساعت-دیواری-گرد.jpg

ساعت دیواری C-941 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۳۶۵ mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: تمامی صفحه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • اعداد برجسته
 • تولید داخلی
20180609065925_909clock.jpg

ساعت دیواری C-909 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۳۰۵mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: روی شیشه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • تولید داخلی
20180609065631_937ساعت-گرد-دیواری-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری C-937 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۳۰۵mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: روی شیشه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • تولید داخلی
20180609065654_711ساعت-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری C-711 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۳۰۵mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: روی شیشه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • همراه با ساعت دیجیتال
 • تولید داخلی
20180609065035_891ساعت-دیواری-نمایشگاهی.jpg

ساعت دیواری C-891 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۳۰۵mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: روی شیشه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • تولید داخلی
20180609065129_935ساعت-گرد-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری C-935 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۳۰۵mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: روی شیشه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • تولید داخلی
20180609064854_936ساعت-گرد-دیواری.jpg

ساعت دیواری C-936 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۳۰۵mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: روی شیشه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • تولید داخلی
20180609064955_955ساعت-دیواری-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری C-955 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۳۰۵mm
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: روی شیشه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • اعداد برجسته
 • تولید داخلی
20180609064619_953ساعت-چندزمانه-دیواری-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری C-953 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۳۰۵mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: روی شیشه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • همراه با ساعت دیجتال - دماسنج - رطوبت سنج
 • تولید داخلی
20180609064644_888ساعت-هدیه-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری C-888 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۳۰۵mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: روی شیشه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • همراه با دماسنج و رطوبت سنج
 • تولید داخلی
20180609064503_939ساعت-دماسنج-دیواری.jpg

ساعت دیواری C-939 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز:۴۰۰* ۲۹۷  mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: تمامی صفحه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • همراه با دماسنج
 • تولید داخلی
20180609064526_702ساعت-دیواری.jpg

ساعت دیواری C-702

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۳۰۵mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: روی شیشه ساعت
 • رنگ بندی: نقره ای (بدنه کروم)
 • تولید داخلی
20180609063936_ساعت-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری C-945

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۳۰۵mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: روی شیشه ساعت
 • رنگ بندی: نقره ای (بدنه کروم)
 • تولید داخلی
20180609064005_949ساعت-استیل-دیواری.jpg

ساعت دیواری C-949

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۴۰۰mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: روی شیشه ساعت
 • رنگ بندی: نقره ای (بدنه کروم)
 • تولید داخلی
20180609064056_950ساعت-کروم-دیواری-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری C-950

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۵۰۰mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: روی شیشه ساعت
 • رنگ بندی: نقره ای- طلایی-مسی
 • تولید داخلی
20180609064206_952ساعت-دیواری-بدنه-کروم.jpg

ساعت دیواری C-952

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۴۰۰mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: روی شیشه ساعت
 • رنگ بندی: نقره ای (بدنه کروم)
 • تولید داخلی
20180609063549_890ساعت-نمایشگاهی.jpg

ساعت دیواری C-890 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۶۰*۳۲۷*۳۲۷ mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: تمامی صفحه ساعت
 • رنگ بندی : قرمز ، سرمه ای ، مشکی
 • تولید داخلی
20180609063811_854ساعت-تبلیغاتی-دیواری.jpg

ساعت دیواری C-854 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز:۲۷۵ *۲۷۵ mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: تمامی صفحه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • تولید داخلی
20180609063834_940ساعت-دیواری-گرد-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری C-940 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۳۰۵mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: تمامی صفحه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • تولید داخلی

ساعت دیواری جهان نما تبلیغاتی

20180529045115_901.jpg

ساعت دیواری جهان نما C-901-A MDF

 • نوع جنس : MDF و استیل
 • سایز : ۳۵*۳۶۰*۵۰۰ mm
 • نوع چاپ : سیلک
 • فضای چاپ : قسمت محدودی از قسمت چوبی
 • رنگ بندی : کرمی
 • تولید داخلی
20180609070439_901-Bساعت-جهان-نما-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری جهان نما C-901-B MDF

 • نوع جنس : MDF و استیل
 • سایز : ۳۵*۳۶۰*۵۰۰ mm
 • نوع چاپ : سیلک
 • فضای چاپ : قسمت محدودی از قسمت چوبی
 • رنگ بندی : قهوه ای
 • تولید داخلی