کیف لب تابی و سمیناری تبلیغاتی

20180609035400_6750کیف-برزنتی.jpg

کیف سمیناری L-6750

 • وع جنس : پارچه ای
 • نوع چاپ : نصب پلاک
 • فضای چاپ : روی کیف
 • رنگ بندی : آبی ، سِدری ، طوسی...
 • دو زیپ ، همراه با بند دوشی 
 • تولیدی 
20180609040020_6871-Aکیف-سمیناری.jpg

کیف سمیناری L-6871A

 • نوع جنس : اشبالت
 • نوع چاپ : نصب پلاک
 • فضای چاپ : روی کیف
 • رنگ بندی : قهوه ای تیره و روشن
 • دو تکه ، دور زبپ ، لب تابی
 • تولیدی 
20180609035955_6871-Bکیف-تبلیغاتی.jpg

کیف سمیناری L-6871B

 • نوع جنس : اشبالت
 • نوع چاپ : نصب پلاک
 • فضای چاپ : روی کیف
 • رنگ بندی : قهوه ای تیره و روشن
 • دور زیپ ، لب تابی
 • تولیدی
20180609040058_6870کیف-تبلیغاتی.jpg

کیف سمیناری L-6870

 • نوع جنس : برزنتی
 • نوع چاپ : نصب پلاک
 • فضای چاپ : روی کیف
 • رنگ بندی : قهوه ای ، مشکی ، سرمه ای
 • دور زیپ ، لب تابی
 • تولیدی 
20180609040223_6869کیف-لب-تاب.jpg

کیف لب تابی L-6869

 • نوع جنس : برزنتی
 • نوع چاپ : نصب پلاک
 • فضای چاپ : روی کیف
 • رنگ بندی : قهوه ای ، مشکی 
 • دور زبپ ، لب تابی
 • تولیدی
20180609040259_6868کیف-لبتابی-تبلیغاتی.jpg

کیف لب تابی L-6868

 • نوع جنس : برزنتی
 • نوع چاپ : نصب پلاک
 • فضای چاپ : روی کیف
 • رنگ بندی : قهوه ای ، مشکی 
 • دور زبپ ، لب تابی
 • تولیدی
20180609040333_6882-Aکیف-دوشی-تبلیغاتی.jpg

کیف دوشی اسپورت L-6882A

 • نوع جنس : برزنتی
 • نوع چاپ : نصب پلاک
 • فضای چاپ : روی کیف
 • رنگ بندی : مشکی 
 • تولیدی
20180528021747_6882-B.jpg

کیف دوشی اسپورت L-6882B

 • نوع جنس : برزنتی
 • نوع چاپ : نصب پلاک
 • فضای چاپ : روی کیف
 • رنگ بندی : مشکی 
 • تولیدی