نگرانی که مشتری هات فراموشت کنن؟ میخوای کاری کنی که هر روز تو رو ببینن؟
وقت انتخابه!
یه هدیه براشون بفرست که دوست داشته باشن...
خوب اینم راه داره ! چجوری؟؟؟
من میگم " تهران سارنگ "
تو می گی چرا!
چون با بهترین هدایای تبلیغاتی تو رو برای همیشه تو ذهن مشتری موندگار می کنه...
گوشی و بردار...